ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Λήξη Υποβολής Εργασιών
6/10/2017

Λήξη Μειωμένης Εγγραφής
30/9/2017

Ημερομηνίες Συνεδρίου
10-12/11/2017

Yποβολη Eργασιων


Οδηγίες για την Συγγραφή και Υποβολή Περιλήψεων Εργασίας

Παρακαλούμε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες :

 • Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
 • Η δακτυλογράφηση της περίληψης θα πρέπει να γίνει με γραμματοσειρά Times New Roman 12, με μαύρα γράμματα, σε μονό διάστημα.

Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:
 1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα τον τίτλο της περίληψης
 2. Αμέσως μετά δακτυλογραφείστε το όνομα (τα) του/των συγγραφέα (ων) και υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Το όνομα περιλαμβάνει το αρχικό του πρώτου ονόματος και ολόκληρο το επίθετο (π.χ. Μ. Παπαδόπουλος ).
 3. Στην αμέσως επόμενη σειρά δακτυλογραφείστε το φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή όποια άλλη ιδιότητα των συγγραφέων.
 4. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείμενο σε μονό διάστημα. Είναι απαραίτητη η σωστή παρουσίαση του κειμένου. Να μη συμπεριληφθεί βιβλιογραφία. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.
 5. Το κείμενο του κυρίου σώματος της εργασίας να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις (εκτός τίτλου, ονομάτων κ.τ.λ.)

 • Κατά την υποβολή της περίληψης θα σας δοθεί ένας κωδικός που θα τον χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που θελήσετε να αλλάξετε κάτι στην ήδη υποβληθείσα εργασία.
 • Για να συμπεριληφθεί η εργασία στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα πρέπει να έχει καταβληθεί στη Γραμματεία το δικαίωμα συμμετοχής ενός τουλάχιστον συγγραφέα.
 • Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους.
 • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Ηλεκτρονική Υποβολή Εργασιών

Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής εργασιών.